Map

Otertangen ligger i Skjoldafjorden. En kan velge å ligge på påde vest eller østsiden av denne odden. Alt etter vindretning. Her er det i hovedsak dregging som er å foretrekke, selv om det er en liten brygge på østsiden av odden. Det er satt opp noen treborder inne på stranden, og det er også et åpent gressområde her.

Skjoldafjorden: Skjoldafjorden er en del av Hervikfjorden og Boknafjorden på grensen mellom kommunene Tysvær og Vindafjord i Rogaland. Denne delen av fjorden starter like nord for Borgøya og strekker seg rett nordover til tettstedet Skjold.

Fjorden har innløp ved Slogvikøya ved Slogvik og et lite stykke lenger nord stikker den nesten 2,5 km lange Romsalandsvågen seg vestover. Videre nordover ligger Skjoldastraumen. Dette er et svært smalt stykke av fjorden, bare omtrent 15 meter, og her krysser Riksvei 515 fjorden over to broer. Midt i dette sundet ligger en liten holme som bare blir kalt Holmen. Den sterke strømmen i det smale sundet skapte tidligere problemer for skipsfarten, derfor ble Skjoldastraumen sluser bygd i 1908. Slusene er Norges eneste saltvannssluse som fortsatt er i bruk.

Lenger nord blir fjorden videre en og sør for Skjold deler fjorden seg i flere retninger. En del snur seg sørvestover og fortsetter som Grindefjorden på andre siden av Nesøya. Den andre delen går østover forbi Otertangen og deler seg i buktene Frøvika i nord og Langalandsvika i sør. Fra innløpet i sør og inn til bunnen av Langalandsvika er fjorden 15 km lang. Inkludert Grindefjorden er han 24 km lang, mens hele fjordsystemet fra innløpet til Hervikfjorden til bunnen av Grindefjorden er 38 km langt.